menu
forside

  

  Åben som PDF fil (mere udskriftsvenlig) herKlubbens Vedtægter

§1:

Klubbens navn er THY Skakklub, og foreningen er hjemmehørende i Thisted Kommune. Klubbens formål er at samle skakspillere samt at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet, og klubben er åben for alle, der kan tilslutte sig dens formål. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§2:

Generalforsamlingen, der afholdes dels ordinært i februar måned og dels ekstraordinært, har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
a. Indkaldelse til klubbens generalforsamling foretages af bestyrelsen ved opslag med dagsorden i spillelokalet og anden offentliggørelse, f eks på hjemmesiden, senest 30 dage før generalforsamlingsdagen. Dagsordenen skal indeholde

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastsættelse af det kommende års kontingent
Indkomne forslag
Overrækkelse af præmier
Valg:
a.Formand
b.2 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 bestyrelsessuppleanter
d. 2 revisorer
e. 1 revisorsuppleant
Eventuelt

b. Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. I særlige tilfælde udsendes dagsorden og evt. indkomne forslag til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

c. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden - og skal ske, når det forlanges af formanden, 2 af bestyrelsesmedlemmerne, eller 1/3 af klubbens medlemmer.

d. Regnskabsåret følger kalenderåret.

e. Stemmeret har enhver, der har været medlem i mindst 3 måneder,og som på generalforsamlingsdagen ikke er i kontingentrestance.

f. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Der kan kun stemmes af de fremmødte medlemmer. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot et stemmeberettiget medlem forlanger det.

g. De på generalforsamlingen trufne beslutninger og foretagne valg indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af den nyvalge bestyrelse og dirigenten.

§3:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges på hvert års generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges med 2 medlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år ad gangen på hvert års generalforsamling. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv (bortset fra formanden) med en næstformand, en kasserer, evt. en materialeforvalter og en sekretær. Sekretæren fungerer ved vakance i formandshvervet til førstkommende ordinære generalforsamling.

§4:

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålenes fremme. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan til at fremme og varetage klubbens formål nedsætte udvalg og udpege medlemmer til at deltage i udvalgsarbejde og klubarbejde i øvrigt. Formanden og kassereren eller formanden eller kassereren ifølge med 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen økonomisk, og bestyrelsen er forpligtet til at påse, at klubbens formue administreres på bedst mulig vis.
a. Det påhviler bestyrelsen på sit konstituerende møde at nedsætte et ungdomsudvalg, bestående af højst 5 medlemmer, hvoraf mindst et skal være medlem af bestyrelsen, og mindst en juniorspiller. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for ungdomsudvalgets virke.
b. Det påhviler bestyrelsen på sit konstituerende møde at nedsætte et bladudvalg, bestående af højst 3 medlemmer, hvoraf mindst et skal være medlem af bestyrelsen. Det påhviler bladudvalget at udgive et klubblad mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen og bladudvalget fremskaffer i fællesskab den økonomiske baggrund for bladet.

§5:

Bestyrelsen bør i videst muligt omfang sørge for, at der afholdes turneringer, som tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer udpeger bestyrelsen en eller flere turneringsledere, enten blandt bestyrelsesmedlemmerne eller klubbens medlemmer i øvrigt.

§6:

Alt andet end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener, medmindre bestyrelsen bestemmer andet - undtagelsesvis - og til varetagelse af klubbens formål i øvrigt.

§7:

Hvis et medlem modarbejder foreningen eller dens interesser, kan den pågældende ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen skal godkendes af næstfølgende generalforsamling med simpelt flertal. Bestyrelsen forpligter sig til senest 1 måned efter eksklusionen at indkalde til denne generalforsamling, om nødvendigt som ekstraordinær. Det pågældende medlem har adgang til og taleret på generalforsamlingen.
Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlings godkendelse.

§8:

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent til klubben, slettes medlemmet i medlemsfortegnelsen. Den pågældende kan ikke på et senere tidspunkt optages som medlem, med mindre restancen betales, eller bestyrelsen beslutter andet.- og evt. fastsætter særlige betingelser for optagelsen.

§9:

Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling - og kun når mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget.

§10

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages på den ordinære generalforsamling, og kun såfremt 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer for ophævelsen. Klubben kan dog ophæves ved almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 14 dage efter og senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Skulle klubben ophøre med at bestå, tilfalder dens eventuelle formue fortrinsvis et skakformål i klubbens naturlige medlemsområde - og ellers et andet skakformål - efter den ophævende generalforsamlings beslutning.

§11:

Tvivl om forståelsen af disse love afgøres af generalforsamlingen. Lovene indføres i klubbens forhandlingsprotokol. Således vedtaget på klubbens generalforsamling februar 2007. De ved klubbens stiftelse den 7. oktober 1904 vedtagne love - med senere ændringer - bortfalder.

Tilbage